Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Dorst Craft Beer Shop (hierna te noemen “Dorst Craft Beer”), gevestigd aan de Boekhorststraat 99, Den Haag. Dorst Craft Beer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75154307.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij anders vermeld:

 1. Algemene voorwaarden: dit document.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, handels-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Dorst Craft Beer en de consument in het kader van een georganiseerd systeem voor op afstand verkochte producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand van de overeenkomst.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, waaronder e-mail, dat de Consument of Dorst Craft Beer in staat stelt informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op zodanige wijze op te slaan dat toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk is gedurende een periode die past bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en waardoor een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk is.
 8. Standaardformulier voor herroeping: Het in bijlage opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 9. Dorst Craft Beer: het bedrijf Dorst Craft Beer Shop, gevestigd aan de Boekhorststraat 99 te Den Haag en ingeschreven bij de KvK onder nummer 75154307.
 10. Website: de website van Dorst Craft Beer op dorstcraftbeer.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dorst Craft Beer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dorst Craft Beer en de Consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dorst Craft Beer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij desgevraagd langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Overduidelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Dorst Craft Beer niet.
 2. Elk aanbod bevat informatie, waarmee voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dorst Craft Beer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een koopovereenkomst van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de koerier is, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem/haar aangewezen derde, niet zijnde de koerier, het laatste product heeft ontvangen. Dorst Craft Beer mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende leveringstermijn weigeren indien de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over is geinformeerd, of
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem/haar aangewezen derde, niet zijnde de koerier, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of
  3. bij een overeenkomst voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem/haar aangewezen derde, niet zijnde de koerier, het eerste product heeft ontvangen.
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet door een fysieke koerier is geleverd gedurende deze 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is voor vaststelling van de aard en de kenmerken van het product. Uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel ook mag doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die niet in overeenstemming is met lid 1 van dit artikel.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktijd op eenduidige wijze door middel van het modelformulier voor herroeping aan Dorst Craft Beer.
 2. De consument zendt het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, terug of overhandigt het aan (de gemachtigde van) Dorst Craft Beer. Dit hoeft niet als Dorst Craft Beer heeft aangeboden het product zelf op te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Dorst Craft Beer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien met de uitvoering van de dienst is begonnen gedurende de bedenktijd, is de consument aan Dorst Craft Beer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat reeds is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

Artikel 8 – Verplichtingen van Dorst Craft Beer bij herroeping

 1. Indien Dorst Craft Beer de melding van herroeping langs elektronische weg mogelijk maakt, stuurt zij onverwijld een ontvangstbewijs.
 2. Dorst Craft Beer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Dorst Craft Beer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Dorst Craft Beer aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Dorst Craft Beer gebruikt voor betaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere wijze van levering in plaats van de goedkoopste standaard levering, hoeft Dorst Craft Beer de meerkosten van de duurdere wijze niet te vergoeden.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Dorst Craft Beer kan het volgende uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden geproduceerd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 2. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, tenzij de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kan Dorst Craft Beer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Dorst Craft Beer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van gebondenheid aan schommelingen en vermeldt dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Dorst Craft Beer dit bedongen heeft en
  1. zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Alle in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Prestatieovereenkomst en extra garantie

 1. Dorst Craft Beer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en aan de op de dag van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. afgesloten. Indien overeengekomen staat Dorst Craft Beer er tevens voor in dat het product geschikt is voor niets anders dan normaal gebruik.
 2. In ieder geval wanneer geen aanspraak worden gemaakt op lid 1 van dit artikel (i) in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, (ii) in geval van normale slijtage en/of (iii) in geval van schade door onjuist onderhoud of hanteren.
 3. Een door Dorst Craft Beer, hun leveranciers, fabrikanten of importeurs verstrekte extra garantie doet nimmer af aan de rechten en vorderingen die de Consument jegens Dorst Craft Beer kan doen gelden over een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Dorst Craft Beer indien Dorst Craft Beer in gebreke is gebleven de nakoming van hun deel van de overeenkomst.
 4. Onder 'Extra garantie' wordt verstaan elke verplichting van Dorst Craft Beer, hun leveranciers, importeurs of fabrikanten waarbij zij bepaalde rechten of vorderingen aan de Consument overdragen die verder gaan dan zij wettelijk verplicht zijn, indien zij tekortschieten in de nakoming van hun deel van de de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering overeenkomst

 1. Dorst Craft Beer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Dorst Craft Beer heeft opgegeven.
 3. De Consument zal Dorst Craft Beer voorzien van het juiste afleveradres en e-mailadres. Eventuele wijzigingen dienen direct te worden doorgegeven aan Dorst Craft Beer. Indien de Consument een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de Consument.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 5. De eigendom van geleverde producten gaat over op de Consument na betaling van het verschuldigde bedrag. Het risico van de producten gaat bij bezorging over op de consument.
 6. Dorst Craft Beer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen na bestelling bericht. De Consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden met recht op eventuele schadevergoeding.
 7. Na ontbinding conform lid 6 van dit artikel zal Dorst Craft Beer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust bij Dorst Craft Beer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Dorst Craft Beer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het verstrijken van de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst ontvangt.
 2. De Consument heeft de plicht om Dorst Craft Beer onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens. Betaalopdrachten bij het bank- of giro-instituut zijn voor rekening en risico van degene die de betaalopdracht geeft (of machtigt).

Artikel 14 – Accounts en registratie

 1. De Consument kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de Website. Dorst Craft Beer behoudt zich het recht voor om een dergelijke registratie te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld in geval van onregelmatigheden.
 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. De Consument is verantwoordelijk voor zijn/haar inloggegevens, ook als dit buiten zijn/haar medeweten gebeurt.
 3. De Consument zal Dorst Craft Beer onmiddellijk waarschuwen indien hij/zij vermoedt dat zijn/haar inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend zijn of bij onregelmatigheden.
 4. De Consument mag niet meer dan één account aanmaken of beheren. Bovendien is het de Consument niet toegestaan (opnieuw) een account te registreren of te beheren nadat Dorst Craft Beer het verzoek van de Consument om een account aan te maken of na annulering van de registratie heeft afgewezen.

Artikel 15 – Overmacht

Dorst Craft Beer en de Consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en niet voor hun rekening komt, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een algemeen aanvaarde opvatting.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Dorst Craft Beer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van overeenkomsten moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk worden ingediend bij Dorst Craft Beer.
 3. Bij Dorst Craft Beer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dorst Craft Beer binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Privacy en veiligheid

 1. Dorst Craft Beer respecteert de privacy van de Consument. Dorst Craft Beer behandelt en verwerkt alle aan haar doorgegeven persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Consument stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Consument neemt Dorst Craft Beer passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 2. Ga voor meer informatie hierover naar ons privacybeleid op https://dorstcraftbeer.nl/en/pages/privacy-policy

Artikel 18 – Aanvullende bepalingen

 1. Elke eventuele afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige overeenkomsten.
 2. De administratie van Dorst Craft Beer geldt als bewijs van inkooporders en aanvragen van de Consument, tenzij de Consument het tegendeel bewijst. De Consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Dorst Craft Beer is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Consument over te dragen aan een derde, door middel van een enkele kennisgeving aan de Consument.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd of ongeldig wordt verklaard, zal Dorst Craft Beer een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, zoveel mogelijk met inachtneming van het voorwerp en de strekking van de vernietigde bepaling.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien, tussen Dorst Craft Beer en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I – Standaardformulier voor herroeping

Aan: Dorst Craft Beer Shop, Boekhorststraat 99, gevestigd in Den Haag.

E-mailadres: info@dorstcraftbeer.nl

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst met betrekking tot de volgende bestelling wil herroepen:

Bestellingsnummer:
Besteld/ontvangen op (dd-mm-jjjj):

Vul de datum in waarop u uw bestelling heeft ontvangen of de datum van uw bestelling.

Voornaam en achternaam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Stad:
E-mailadres:
Datum:

Handtekening

Onderteken dit formulier alleen als u dit formulier niet per e-mail opstuurt.

_________________